Error message

Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3469 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

पनौती नगरपालिकाको आ.ब ०७२/७३ को सामाजिक परिक्षण कार्यको प्रारम्भिक प्रतिबेदन प्रस्तुतीकरण एवं छलफल कार्यक्रम सम्पन्न