सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम हुने सम्बन्धी जरुरी सूचना