FAQs Complain Problems

समाचार :

पशुपंक्षी सम्बन्धि अनुदान

लाग्ने समय: 
सूचना प्रकाशित भएर प्रक्रिया पुरा भएपछी ३५ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
पशु चिकित्सक
सेवा दिने कार्यालय: 
पनौती नगराकार्यपालिकाको कार्यलय
सेवा शुल्क: 
निवेदन दस्तुर बाफत रु.१०
आवश्यक कागजातहरु: 

सूचना प्रकाशित हुँदा उल्लेख भए बमोजिमका कागजपत्र सहित निवेदन दिने