बिशेष बदुबाको लागी दरखास्त दिने सम्बन्धी जरुरी सुचना