FAQs Complain Problems

मकर मेला मूल व्यवस्थापन समितिको सूचना...

धार्मिक रूट,पूजा सामग्री विक्री स्थल र धार्मिक कार्यक्रम स्थल तोकिएको सम्बन्धी सूचना..

धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी नगरपालिकाको जरुरि सूचना...

खोल्सा सफाई सम्बन्धी पनौती नगरपालिकाको विशेष सूचना...

यातायात व्यवस्थापन समितिको अस्थायी पार्किङ्ग प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना..

मकर मेला स्वयं सेवक परिचालन व्यवस्थापन समितिको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना...

प्रदर्शनी व्यवस्थापन समितिको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी जरुरि सूचना...

प्रचार - प्रसारका सामाग्रीहरुका लागि साझेदारी वा स्वयंसेवी तवरले प्रश्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना..

प्रचार - प्रसारका सामग्रीहरू प्रशारण पूर्व सहमति लिने व्यवस्था रहेको सम्बन्धमा..